Kategoriarkiv: etikk

Er det egentlige klimaproblemet kulturelitens diskontering av framtida?

I siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift, av den nye redaktøren eksplisitt stilet til «kultureliten», skriver Olav Gjelsvik, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo om hvor lite reflekterte økonomer er i forhold til klimaspørsmålet («Tenke langt og handle rett», Nytt Norsk Tidsskrift,  27(1-2), s 22-31).

Foranledningen er at et utvalg nedsatt av det britiske finansministeriet, ledet økonomen Nicholas Stern (LSE), har konkludert at vi må gjøre mer for å svare på klimautfordringene enn det noen, men ikke alle, økonomer har hevdet før. Gjelsvik identifiser, antakelig helt korrekt, spørsmålet om tidspreferanseraten som den sentrale uenigheten. Stern-rapporten har satt denne nær null, dvs. at nytte i framtida skal gis nesten like stor vekt som nytte i dag, og flere økonomer mener det er for lavt i forhold til markedsatferd.

Gjelsvik mener så godt som alle andre økonomer enn Stern holder på for høye tidspreferanserater. Angus Deaton, engelsk økonom som arbeider ved Princeton, mener det spesielt er amerikanske økonomer har denne hang-up om at økonomisk politiske beslutninger må begrunnes i markedsatferd, og at andre økonomer gjerne aksepterer tidspreferanserater nær null for utforming av politikk (Deaton, 2007). I alle fall er ikke landskapet av økonomer så uniformt som Gjelsvik gir inntrykk av.

Gjelsvik gir inntrykk av at økonomer flest motsetter seg de radikale forslag fra Stern-rapporten kommer med, og at det er derfor de gjerne vil koble dette til urimelige forutsetninger hos Stern. Mitt inntrykk er nesten motsatt: I den grad en så lav tidspreferanserate oppfattes som en vederstyggelighet er det mer fordi vi er redde for at modellene våre ville bli ustabile da. Og vi er tvert i mot positivt overrasket over at utgiftssida ved Sterns forslag ser ut til å være så liten! Stern-rapporten konkluderte med utgifter ved reduksjon av klimagasser på rundt 1 prosent av verdens nasjonalprodukt. Om disse utgiftene skulle være en eller to prosent av nasjonalproduktet så virker det latterlig lite på meg. Et av de største problemene verden står overfor kan løses ved kostnader på en prosent av nasjonalproduktet? Selv om vi går for to prosent av nasjonalproduktet virker det på meg og andre økonomer jeg har diskutert med nesten for godt til å være sant!

Gjelsvik er derimot overbevist om at økonomer motsetter seg utgifter i denne størrelsesorden nå fordi det ikke er vår generasjon som vil bære de tyngste kostnadene ved en klimakrise. Det har han begrenset empirisk belegg for. Jeg tror jeg kjenner flere økonomer som er villig til å akseptere å betale både en, to eller tre prosent av nasjonalproduktet for å løse klimaproblemet før de er villig til å akseptere prinsippet om at tidspreferanseraten bør være nær eller faktisk lik null. Det er nok fordi vi har en følelse at noe ved den nyklassiske vekstmodellen gjør den mindre egna til denne typen politiske beslutninger.

Gjelsvik mener nok derimot det er viktig å forklare økonomer hvor feil de tar, for han velger å argumentere innenfor rammeverket av den nyklassiske vekstmodellen og neddiskontert utilitarisme. Det er neppe fordi han føler seg spesielt bekvem med dette tekniske rammeverket, for han klarer feks ikke å skille mellom diskontering av goder og diskontering av nytte. Mens han gjør et hovedpoeng ut av Euler-likningen for konsum i den nyklassiske vekstmodellen (Ramsey-likningen), som viser hvordan diskonteringsraten for konsum bestemmes av tidspreferanseraten, konsumveksten og krummingen av nyttefunksjonen, kan han si at en tidspreferanserate på 3 prosent betyr en halvering av nytten til frisk luft på 25 år. Det er en absurd påstand, det er ingen grunn til å tro at vi kan tenke på nytte fra luft som adskilt fra annen nytte. En filosof som vil at økonomer bør ta mer hensyn til filosofi ville nok fått større gjennomslag om han satte seg litt dypere inn i hvordan økonomer tenker om økonomi. Men det er bare smålig irritasjon fra min side, Gjelsvik tar opp viktige spørsmål.

Det mest interessante med Gjelsviks kommentar er ikke at han som filosof vil kritisere økonomer flests mangel på sofistikasjon innen normativ teori. Økonomer som jobber spesifikt med normativ teori for intergenerasjonell rettferdighet er på ingen måte mindre sofistikerte enn filosofene på samme felt, men selvsagt er de en minoritet i økonomifaget. Men Gjelsvik vil også kritisere økonomer som Nordhaus (Yale), Weitzman (Harvard) og Arrow (Stanford) for å være dårlige økonomer og misforstå hvordan den nyklassiske vekstmodellen skal kvantifiseres. Det synes jeg er spesielt. I følge Gjelsvik forstår de ikke forskjellen på risikofrie og risikable avkastninger, og av årsaker «som jeg ikke kan gå inn på» (s 27) er antakelsen om logaritmisk nyttefunksjon (Stern) mye bedre enn at den er en (negativ) hyperbel (Nordhaus).

Gjelsvik mener økonomers normative bruk av folks faktiske diskonteringsrater representerer kategoriblanding i forhold til det som er og det som burde være. Til en viss grad har han rett: Få økonomer ser det som sin oppgave å trekke normative konklusjoner av eget bryst, og det er lang tradisjon for å i stedet tenke normativt på en betinget måte: Hva er de normative konklusjonene som følger av de preferansene folk faktisk har? Og det finnes nok økonomer som mener at folks preferanser her er den siste instans som kan rettferdiggjøre normative konklusjoner, slik Deaton hevder. Men dette er en mye mer sofistikert posisjon enn Gjelsvik tar høyde for, og jeg vil illustrere det med et lite eksempel.

La oss abstrahere vekk usikkerhet og anta at Per kan være sikker på leve 60 år før han dør. Men Pers død er ikke slutten på menneskeheten, når Per dør blir Pål født, og han lever 60 år før han blir erstattet av Espen, og slik fortsetter det inn i evigheten. Anta at Per rent faktisk har en tidspreferanserate på to prosent i året. Hvordan skal Per ta inn over seg velferden til Pål, Espen, og alle som kommer etter ham igjen? Gjelsvik tar sterk avstand fra, som en er-til-bør slutning, konklusjonen om at at Per bør ta alle beslutninger som involverer Pål og Espens velferd som om de angikk ham selv: Han skal legge like mye vekt på Pål og Espen som om det i stedet var ham selv som skulle leve evig, og dermed diskontere Pål og Espens nytte som om det var hans egen, med to prosent per år ned til beslutningstidspunktet. Gjelsvik argumenterer for at Per har sterkere forpliktelser i forhold til etterfølgende generasjoner enn dette.

Gjelsvik hevder både at virkelighetens «Per» rent faktisk har en mye lavere tidspreferanserate enn Pers to prosent, men også for at strukturen i dette argumentet er feil. Begge deler kan selvsagt være riktig. Det er ikke lett så lett å slutte fra data til en representativ tidspreferanserate, så det faktiske grunnlaget kan debatteres på faglig grunnlag. Og det er selvsagt mange grunner til at normative vurderinger burde tas på et annet grunnlag enn neddiskontert utilitarisme (John Roemer (Yale) har skrevet veldig godt om det). Men den gjengse holdningen til økonomer er mye mer enn en er-til-bør slutning; det er en posisjon som fordrer at vi skal tenke på framtidige generasjoner som om de var en forlengelse av vår egen. Mange mener nok det er vanskelig å vente at noen skal gjøre mer for å sikre andres framtid enn de ville gjort for å sikre sin egen. Og skulle dette vært en er-til-bør slutning av den typen både filosofer og økonomer helst vil unngå, burde den vel vært basert på at vi faktisk vektlegger framtidige generasjoner som om det var oss selv? Det er såvidt jeg vet ikke dokumentert …